FAQ

Heeft u het antwoord op uw vragen niet gevonden in deze website? We hebben enkele veel voorkomende vragen voor u gebundeld op deze pagina.

Wat verandert er in de testwijken Koningsem en Lauw binnen Tongeren?

Vanaf 1 januari (tot en met 31 december 2018) maakt de traditionele afvalophaling in deze 2 testwijken in Tongeren plaats voor een vernieuwend proefproject. Afvalintercommunale Limburg.net onderzoekt de impact van een multifractie zakkeninzameling op sorteergedrag en gebruik van de fracties door de burger. Het systeem wordt al langer in Lommel getest, met zeer positieve resultaten.

In de testwijk testen we naast het systeem ook de interesse in een extra fractie ‘organisch keukenafval’.  In de testwijken zullen vanaf 1 januari, naast huisvuil en pmd daarom ook zachte plastics, textiel,  groenafval en organisch keukenafval in de huisinzameling worden opgehaald. Snoeihout zal apart ingezameld worden, 7 x per jaar.

Concreet betekent dit ook dat de inwoners van het testgebied in Tongeren hun groene gft-container een jaar aan de kant moeten laten staan. Opgelet: dit geldt enkel voor de inwoners van de testwijken. De andere inwoners van de gemeente houden het gekende systeem.

Van wanneer tot wanneer loopt dit proefproject?

Het proefproject loopt van 1 januari tot en met 31 december 2018.

Hoe werkt het proefsysteem?

Limburg.net zal vanaf 1 januari 6 verschillende fracties aan huis inzamelen: huisvuil, pmd, zachte plastics, textiel, groenafval en organisch keukenafval. Afval zal enkel in de nieuwe wavetop-zakken ingezameld worden. Voor alle fracties zijn er nieuwe zakken: stevig en met een andere sluiting, en voor iedere fractie met een andere kleur.

Vanaf 1 januari kan u deze (en enkel deze) zakken gebruiken voor de huis-aan-huisophaling. Uw containers worden vanaf 1 januari niet meer geledigd. Let op: u heeft uw containers na afloop van het proefproject opnieuw nodig.

Limburg.net komt 2-wekelijks op één dag al deze fracties inzamelen. Alle fracties moeten in de zakken worden aangeboden op de vaste ophaaldag, voor 06h ’s morgens. Door de aard van het proefprojectis het mogelijk dat de zakken pas in de loop van de dag (tot 17h ’s avonds), of soms door een nieuwe vrachtwagen worden opgehaald. Dit hoort bij het testen van de verschillende onderdelen.

Waarom kiezen jullie voor een toekomstsysteem van zakken, en niet van bakken?

Voor alle duidelijkheid, we hebben helemaal nog niet gekozen voor een bepaald systeem. We testen nu de haalbaarheid en de betaalbaarheid van een systeem dat, indien het zou werken, de mogelijkheid geeft om zeer flexibel in te spelen op de voortschrijdende wetenschappelijke recyclagemethoden en dat het mogelijk maakt om meer fracties gescheiden huis aan huis in te zamelen. Indien dit systeem technisch haalbaar en betaalbaar zou blijken, kunnen we overwegen om dit veralgemeend in te voeren. De eerste testen in Lommel zijn alvast positief. Maar daarvoor moet het ook eerst worden uitgetest in regio’s met een ander inzamelsysteem, zoals dat van Meeuwen-Gruitrode en de Tongeren.

Waarom moeten de inwoners uit het proefgebied alle afval sorteren en in verschillende zakken stoppen als alles toch in dezelfde vrachtwagen wordt geladen?

De zakken blijven grotendeels intact in de wagen. Ook het systeem om dit te garanderen maakt deel uit van onze testen. De verschillende zakken worden achteraf zorgvuldig uit elkaar gehaald. In het proefproject doen we dat nog handmatig. Als het systeem definitief zou worden ingevoerd, haalt een sorteerband met optische ogen de zakken uit elkaar. Daarom werken we ook met verschillende kleuren die een camera kan onderscheiden. We zien in Lommel dat we voor een vergelijkbare kostprijs meer soorten afval huis-aan-huis kunnen inzamelen. In het proefproject worden naast restafval en PMD, zachte kunststoffen, textiel, groenafval en organisch keukenafval ook huis-aan-huis ingezameld. Dat spaart u als inwoner bezoeken aan het recyclagepark en de kledingcontainers.

Is het een probleem als de inwoners uit het proefgebied een zak van een andere kleur gebruiken? Alles komt toch in dezelfde vrachtwagen terecht?

Het afval in een foute zak stoppen is verkeerd en wordt ook streng gecontroleerd. Dit zorgt voor vervuiling waardoor de hele vracht niet meer gerecycleerd kan worden en de inspanningen van alle andere inwoners ook voor niets zijn geweest.

Wordt dit systeem later ook overal in Limburg ingevoerd?

Het gaat echt over een proefproject in enkele wijken in Meeuwen-Gruitrode en Tongeren, als variant op het testgebied Lommel. We gaan dit systeem evalueren en eventueel bijsturen. Daarna gaan we beslissen of we het overal in Limburg zullen invoeren.
Of het in de rest van Limburg geïntroduceerd zal worden, weten we nu nog niet. Dat zal allemaal afhangen van de proefprojecten in Meeuwen-Gruitrode, Tongeren, en Lommel.

Dus alle afval dat de inwoners uit het proefgebied sorteren wordt op 1 hoop gegooid?

De 6 soorten afval komen elk in aparte zakken met elk een verschillende kleur in de vrachtwagen terecht en worden daarna optisch gesorteerd op basis van die kleur. In de eerste fase van het proefproject, zal dit handmatig gebeuren. Later zal dit machinaal gebeuren. In Scandinavië hebben we gezien dat dit effectief werkt. Zij werken al langer met een optisch sorteersysteem en gekleurde zakken. We zijn er dus zeker van dat gescheiden afval, gescheiden blijft. Meer nog, we zullen in de toekomst nog meer en beter gescheiden kunnen ophalen dan vandaag het geval is.

Is er geen risico dat de vuilzakken gaan scheuren en alle afval door consumenten voor niets thuis werd gesorteerd?

Het is inderdaad zeer belangrijk dat er geen afval uit de zakken komt en zich zo mengt. Daarom moeten we inderdaad vermijden dat de zakken scheuren. Het is even belangrijk dat de zakken aan de sluiting niet open gaan. Daarom hebben we in het proefproject voor zakken met een ander soort sluiting gekozen. Maar het is natuurlijk even belangrijk dat de inwoners de zakken dan ook op de correcte manier sluiten. Uit testen blijkt dat dit nu verre van altijd gebeurt. Daar zullen we in onze communicatie veel aandacht aan besteden. We zullen ook duidelijk maken dat we zakken die niet of op de foute manier zijn dichtgebonden precies om die reden niet meer kunnen mee nemen.

Wat na stopzetting van het proefproject na 1 jaar? Wat zou de eventuele periode zijn om het project na evaluatie terug in te voeren?

De algemene invoering van het Optimo-systeem kan pas gebeuren na een bestuurlijke beslissing op basis van een finale positieve evaluatie. Het systeem kan in de praktijk pas worden uitgerold wanneer de automatische sorteerinstallatie operationeel is. Het verkrijgen van de vergunningen en het bouwen van installatie zullen zeker 3-4 jaar in beslag nemen. We gaan ervan uit dat de betrokken proefregio na de proefperiode van 1 jaar daarom (alvast tijdelijk) terug zal overschakelen naar het bestaande systeem. We willen echter niet uitsltuiten dat, wanneer uit de evaluatie een zeer hoge tevredenheid zou blijken bij de bevolking, het bestuur van Limburg.net kan beslissen dat het proefproject in de proefwijk blijft verderlopen. Dit is echter niet zeker en wordt later beslist in overleg. Verdere uitbreiding naar nieuwe gebieden is niet voorzien.

Waarom mag ik de oude zakken niet gewoon verder gebruiken?

De nieuwe zakken zijn zo ontworpen dat ze niet gemakkelijk scheuren in de ophaalwagen. Door de sluiting met een lint van de oude zakken kan er geen lucht ontsnappen waardoor de zakken sneller knappen wanneer ze worden samengedrukt. In het oude systeem was dat helemaal niet erg. Omdat we de zakken heel moeten houden om ze na het ophalen weer uit elkaar te halen, mag dat nu niet meer gebeuren. Daarom hebben we nieuwe zakken laten maken met een speciale sluiting. Alleen die zakken mogen nog worden gebruikt.

Zakken met een andere sluiting laten we daarom staan. Ook al zijn ze van Limburg.net.

Maar dan word ik toch benadeeld omdat ik mijn oude zakken niet meer mag gebruiken?

Neen, wel in tegendeel. Bij de invoer van het nieuwe systeem doet u zelfs een licht voordeel.

 • Volledige rollen oude zakken kunt u omruilen voor rollen nieuwe zakken.
 • Een aangebroken rol kunt u niet meer omruilen. Maar elk gezin krijgt een startpakket met een volledige rol van elke afvalsoort die we huis-aan-huis zullen ophalen. Elk gezin ontvangt dus eigenlijk een volledige rol ter compensatie van een rol die u mogelijk niet heeft kunnen opgebruiken. Bovendien krijgt u ook een rol voor de nieuwe afvalsoorten zachte kunststoffen en textiel, die in het oude systeem niet bestonden.

Als mijn oude zakken op zijn, moet ik dan een rol oude zakken nog kopen voor die maand?

Nee. U mag uw nieuwe zakken al onmiddellijk gebruiken. 

In de nieuwe zakken gaat veel minder afval dan in de oude terwijl ze zogezegd even groot zouden zijn?

De nieuwe zakken zijn inderdaad even groot als de oude.

Bij de bestaande zakken zijn inwoners verplicht om een greep van ongeveer 12 centimeter te laten. Daar is de inhoud van de zak, en dus ook de kostprijs op berekend.

Wanneer inwoners die verplichting niet respecteren, de zak verder vullen en hem bijvoorbeeld dicht plakken, dan stoppen ze eigenlijk meer afval in de zak dan waarvoor ze hebben betaald. Gezinnen die dat doen laten de andere inwoners in essentie een beetje mee betalen voor hun afval.

Bij de nieuwe zakken die op de juiste manier worden gesloten is het veel moeilijker om meer afval mee te geven dan waarvoor men heeft betaald. In een goed gesloten oude zak en in een goed gesloten nieuwe zaak gaat precies evenveel afval.

Wanneer krijgen de inwoners uit het proefgebied de nieuwe zakken?

De nieuwe zakken worden verdeeld bij de afhaaldagen op 29 en 30 november. De inwoners uit het proefgebied krijgen per fractie een rol gratis zakken als startpakket. Bij de zakken hoort ook een infobrochure die het proefproject helemaal uitlegt. Het proefproject zelf start op maandag 1 januari. We raden aan om zeker naar deze ophaaldagen te komen. Best gebruik je direct na de laatste ophaling van dit jaar dan ook al meteen de zakken.

Waar kunnen de inwoners uit het proefgebied nieuwe zakken kopen?

De inwoners uit het proefgebied krijgen een startpakket tijdens de afhaaldagen (29 en 30 november). Dit startpakket bevat een gratis rol per fractie, als kennismaking met het nieuwe systeem in het proefproject. Erna kunnen ze de rollen van de 6 fracties kopen op het stadhuis.

Wanneer wordt de nieuwe ophaalkalender, om vanaf januari te gebruiken, verdeeld?

De inwoners uit het proefgebied krijgen de nieuwe ophaalkalender de week voor Kerstmis in de bus.

Welke kleur is voor welke zakken?

Bij de infobrochure krijgen de inwoners uit het proefgebied een helder overzicht van het nieuwe systeem. Hierin staat ook een overzicht van alle fracties.

 • Restafval: bordeaux
 • PMD: blauw
 • Zachte plastics: geel
 • Textiel: Oranje
 • Groenafval: Wit
 • Organisch keukenafval: Transparant
  • In deze zakken mag u enkel composteerbare kleine zakjes gebruiken. Tijdens de afhaaldagen krijgen alle gezinnen van Limburg.net een keukenemmertje en bijhorende composteerbare zakjes.

 

Worden de zakken nog op hetzelfde tijdstip opgehaald?

Neen, we hanteren ook nieuwe routes. Dus het is heel belangrijk dat ze hun zakken zéker voor 06.00 buiten staan. Misschien is het best dat ze ‘s avonds de zakken al op straat zetten. De zakken kunnen ook in 1, 2 of 3 keer opgehaald worden de dag zelf. Het kan dus dat sommige zakken wél al opgehaald werden, terwijl sommige fracties er nog staan. We gaan er van uit dat we voor 18.00 alles de dag zelf ingezameld hebben.

Wat moeten de inwoners nu doen met snoeihout en groter tuinafval?

Het snoeihout wordt ook nu nog huis-aan-huis ingezameld. Dat gebeurt in het proefproject wel met een afzonderlijke vrachtwagen, op 7 momenten gedurende het jaar, in de typische snoeiperiodes. De takken zouden de andere zakken kunnen beschadigen waardoor ze openscheuren en het uitsorteren niet meer mogelijk is. We raden aan om het snoeihout in de mate van het mogelijke thuis te verwerken. Het groenafval in bussels aanbieden wordt hierbij zeer geapprecieerd. Het snoeihout kan uiteraard ook steeds naar het recyclagepark worden gebracht.

Mogen de kledingcontainers nog altijd gebruikt worden?

De kledingcontainers staan er inderdaad nog altijd en kunnen ook nog altijd worden gebruikt. De huis-aan-huisinzameling is gewoon een extra dienstverlening voor de inwoners die het wat gemakkelijker maakt.

Heeft het wel nut dat ze nog bruikbare kledij meegeven met de huis-aan-huisinzameling? Zal die kledij niet vuil worden als die in dezelfde vrachtwagen zit als het (rest)afval?

Het ophaalsysteem is zo ontworpen dat verschillende soorten afvalstoffen samen kunnen worden ingezameld zonder dat ze gemengd worden. Het betekent ook dat textiel samen met de andere fracties kan worden ingezameld zonder dat de kledij in de zak vuil wordt.

Waarom is er geen wekelijkse inzameling?

Het is zo dat elke fractie in het gewone inzamelsysteem ook 1 maal om de 2 weken wordt ingezameld. Dus aan de frequentie van inzameling wijzigt eigenlijk niets. Alleen wordt nu alles in één keer ingezameld.

Wat als hun zak niet meegenomen is?

De zakken kunnen tot 18u00 op de dag van de inzameling, meegenomen worden. Blijft hij langer staan? Dan moeten de inwoners uit het proefgebied nagaan of ze een weigeringssticker op de zak zien, met de reden van weigering. Wellicht is het een oude zak, is hij slecht gesloten of bevat hij de foute inhoud.

Verandert er ook iets op het recyclagepark?

Nee, op het recyclagepark verandert er niets.

Waarom testen jullie nieuwe zakken?

Het is zeer belangrijk dat er geen afval uit de zakken komt en zich zo mengt. Daarom moeten we vermijden dat de zakken scheuren. Het is even belangrijk dat de zakken niet open gaan. Daarom hebben we in het proefproject voor stevige zakken met een ander soort sluiting gekozen, een zogenaamde wave-top sluiting. Het is natuurlijk even belangrijk dat u de zakken dan ook op de correcte manier sluiten. Het is dus ook belangrijk dat de oude zakken na de start van het proefproject NIET meer worden gebruikt.

De nieuwe zakken zijn of lijken kleiner qua inhoud/volume?

Neen, de nieuwe zakken hebben dezelfde officiële inhoud als de oude zakken. Wellicht stak u vroeger meer afval dan toegestaan in de zakken. We controleren hier vanaf nu extra streng op.

Wat is het voordeel van dit systeem, waarom willen jullie dit systeem testen?

Als dit nieuwe systeem in de praktijk blijkt te werken, zal het 3 belangrijke voordelen hebben:

 1. Het systeem is milieuvriendelijker omdat alles met één en dezelfde vrachtwagen wordt opgehaald, waardoor er minder vrachtwagens moeten rijden.
 2. Het systeem is milieuvriendelijker omdat we gemakkelijk nog meer verschillende afvalsoorten kunnen inzamelen en dus nog beter kunnen sorteren en recycleren zonder dat de inzamelkosten sterk stijgen.
 3. Het systeem is flexibeler en gemakkelijker: als we in de toekomst een nieuwe afvalsoort willen inzamelen kan dat zonder de kalender en de ophaaldag te veranderen en zonder dat we nieuwe ophaalrondes moeten organiseren.

Mogelijk is het systeem ook kostenvriendelijker dan het huidige systeem. Maar of deze voordelen er zijn en hoe groot ze zullen zijn, dat willen we nu precies onderzoeken via dit proefproject. Ook de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM en andere intercommunales in Vlaanderen kijken met belangstelling uit naar de resultaten van dit onderzoek.